Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

9392 c798 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viadisheveled disheveled
9739 6270 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viadisheveled disheveled
DaisyLove
4657 457c
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk
8756 9985 500
Reposted fromaisu aisu viagosialap gosialap
6820 637b 500
Reposted fromsneakpeaking sneakpeaking viasoadysta soadysta
DaisyLove
Reposted fromexi exi viaholamasdo holamasdo
DaisyLove
Lubię czytać i pić kawę sama. Lubię jeździć sama autobusem i wracać sama do domu. Mogę wtedy wszystko przemyśleć i puścić wodze fantazji. Lubię jeść i słuchać muzyki sama. Ale w momencie gdy widzę matkę ze swoim dzieckiem, dziewczynę ze swoim ukochanym albo dwie śmiejące się przyjaciółki zdaję sobie sprawę, że choć lubię być sama, nie mam ochoty być samotna.
Reposted fromhisteryczna histeryczna viaszydera szydera
4895 9638 500
Reposted fromidiod idiod viaszydera szydera
DaisyLove
Ja zawsze byłem za wiosną. Bez względu na porę roku.
— Jeremi Przybora
Reposted fromcudoku cudoku viaszydera szydera
DaisyLove
8478 dda3 500
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaszydera szydera
DaisyLove
Zanim coś osiągniesz, musisz czegoś od siebie oczekiwać.
— Michael Jordan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
4073 9352
DaisyLove

Reposted frompannakojot pannakojot viaszydera szydera
DaisyLove
8144 0791
Reposted frommakle makle viaszydera szydera
DaisyLove
8263 c7c5
Reposted fromdusix dusix viaszydera szydera
1380 d87a 500
Reposted fromjovialdictator jovialdictator viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl