Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2016

DaisyLove
Nie nauczę się Ciebie od początku. Mogę tylko od środka, a stamtąd nie ma wyjścia innego niż przywiązanie. Przywiązać się - to już pewna zguba. Pewna i zarazem najpiękniejsza.
— Anomalie myślowe
Reposted fromsecretoflife secretoflife viasmutnazupa smutnazupa
DaisyLove
Nadeszła już pora, żeby to wszystko rzucić i trochę oszaleć.
— Tomasz Różycki
Reposted fromsecretoflife secretoflife viasmutnazupa smutnazupa
DaisyLove
4846 26ac 500
Reposted fromsecretoflife secretoflife viasmutnazupa smutnazupa
DaisyLove
4827 b475 500
Jakub Żulczyk "zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromsecretoflife secretoflife viasmutnazupa smutnazupa
DaisyLove
4848 dfbe 500
Reposted fromsecretoflife secretoflife viasmutnazupa smutnazupa
DaisyLove
DaisyLove
6892 7418 500
Reposted fromankess ankess viapodkrawatem podkrawatem
DaisyLove
0734 7c01
Reposted fromgorzkazupa gorzkazupa viapodkrawatem podkrawatem
DaisyLove
6607 fd5e 500
Reposted fromwrajt wrajt viasoadysta soadysta
DaisyLove
Pogłaszcz kota. Jeśli nie masz kota, to zastanów się co poszło nie tak
DaisyLove
8584 bbbf
DaisyLove
2233 6255
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapodkrawatem podkrawatem
DaisyLove
3009 9eb3
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapodkrawatem podkrawatem
DaisyLove
5491 7e68 500
Reposted fromhomczi homczi
DaisyLove
Reposted fromtosiaa tosiaa viahomczi homczi
DaisyLove
4504 7033
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahomczi homczi
DaisyLove
1974 6954
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viahomczi homczi
DaisyLove
Reposted frommeem meem viahomczi homczi
DaisyLove
9392 a2a2
Reposted fromEkran Ekran viahomczi homczi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl