Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2016

DaisyLove
3158 6bda 500
Reposted fromhagis hagis viakrzysk krzysk

December 01 2016

DaisyLove
0316 7f5b 500
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka viaidosk8 idosk8
DaisyLove
6947 c0c8
DaisyLove
3888 37a9 500

writingwhilehuman:

coolthingoftheday:

An agate stone that looks like a window to the ocean.

Holy shit I thought it was a painting

DaisyLove
5389 7b63 500
Krk-Kazimierz <3
Reposted fromsiostry siostry viaszydera szydera
DaisyLove
9554 4886
Egon Schiele
Reposted fromcorvax corvax viaszydera szydera
DaisyLove
3338 8452
DaisyLove
8550 a241 500
Reposted frombabyface babyface viaszydera szydera

November 30 2016

DaisyLove
odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy
— B. Jobczyk, "Pisanie się"
Reposted fromcarduelis carduelis viaduzedziecko duzedziecko
DaisyLove
DaisyLove
1856 1e19 500
Reposted fromDavyJones DavyJones viaduzedziecko duzedziecko
DaisyLove
6233 40ca
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk
DaisyLove
6235 b181
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk
DaisyLove
6176 c76e 500
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk
DaisyLove
9744 f889
Reposted fromwyjsciezmroku wyjsciezmroku viakrzysk krzysk
DaisyLove
2674 bdb1 500
DaisyLove
Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów. Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viakrzysk krzysk
DaisyLove
2177 10f3
Reposted fromOFFka OFFka viakrzysk krzysk
DaisyLove
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viakrzysk krzysk
DaisyLove
8855 b77b
Reposted fromidzsobie idzsobie viakrzysk krzysk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl